Search results

Advanced Search
โรค
โรก
โรก
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
โรค 
โรค
^rōk
[โรก]
 disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity
Word class:Noun (n.)
Classifier:โรค
Frequency:3662
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

 
2
โรค ... 
โรค ...
^rōk ...
[โรก]
 illness of ...
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Medicine

3
โรคา 
โรคา
-rō-khā
[โร-คา]
 sickness ; illness ; disease
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Medicine

4
โคโรค 
โคโรค
khōrōk
[โค-โรก]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

5
อมโรค 
อมโรค
-om^rōk
[อม-โรก]
 sickly ; prone to sickness
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

6
OK
วัณโรค 
วัณโรค
-wan¯na^rōk
[วัน-นะ-โรก]
 tuberculosis ; TB
Word class:Noun (n.)
Frequency:7000
Revision:
Context:
 • Medicine

7
เชื้อโรค 
เชื้อโรค
¯cheūa^rōk
[เชื้อ-โรก]
 bacteria ; germ
Word class:Noun (n.)
Frequency:6896
Context:
 • Medicine

Example:
 TH: เชื้อโรค เขาใช้น้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 RO: chʉ́arôog kháw cháy námyaa phʉ̂a khâa chʉ́arôog
 EN: germ He uses the solution to kill the germs.
8
อหิวาตกโรค 
อหิวาตกโรค
_a_hi-wā_ta_ka^rōk
[อะ-หิ-วา-ตะ-กะ-โรก]
 cholera
Word class:Noun (n.)
Frequency:7000
Context:
 • Medicine

9
โรคบิด 
โรคบิด
^rōk _bit
[โรก บิด]
 dysentery
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7000
Context:
 • Medicine

10
โรคระบาด 
โรคระบาด
^rōk ¯ra_bāt
[โรก ระ-บาด]
 epidemic ; scourge
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7000
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Science

Example:
 TH: โรคระบาด อียิปต์ปลดปล่อยชาวอิสราเอลหลังจากที่ได้ทนกับโรคระบาดหลายอย่าง
 RO: rôograbàad ʔiiyìb plòdplɔ̀ɔy chaawʔisraaʔeel lǎŋcàag thîi dây thon
 EN: plague Egypt freed the Israelites after suffering many plagues.
11
โรคประสาท 
โรคประสาท
^rōk _pra_sāt
[โรก ...]
 neurosis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7000
Context:
 • Education
 • Medicine

Example:
 TH: โรคประสาท ผมคิดว่าเขาเป็นโรคประสาท
 RO: rôogprasàad phǒm khíd wâa kháw pen rôogprasàad
 EN: insane I think that he’s insane.
12
OK
โรคเอดส์ 
โรคเอดส์
^rōk _ēt
[โรก เอด]
 AIDS
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

13
OK
โรคหัวใจ 
โรคหัวใจ
^rōk /hūa-jai
[โรก หัว-ไจ]
 heart disease ; heart condition
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

14
OK
โรคติดเชื้อ 
โรคติดเชื้อ
^rōk_tit¯cheūa
[โรก-ติด-เชื้อ]
 infectious disease
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

15
OK
โรคภูมิแพ้ 
โรคภูมิแพ้
^rōk-phūm¯phaē
[โรก-พูม-แพ้]
 allergy
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:โรก
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

16
ฆ่าเชื้อโรค 
ฆ่าเชื้อโรค
^khā ¯cheūa^rōk
 disinfect ; kill germs
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Context:
 • Hygiene
 • Medicine

Example:
 TH: ฆ่าเชื้อโรค เราต้องฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
 RO: khâa chʉ́arôog raw tɔ̂ɔŋ khâa chʉ́arôog nay hɔ̂ɔŋnáam
 EN: disinfect We need to disinfect the bathroom.
17
กามโรค 
กามโรค
-kām¯ma^rōk
[กาม-มะ-โรก]
 venereal disease (V.D.) ; sexually transmitted disease (STD)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

18
โรคหวัด  
โรคหวัด
^rōk _wat
[โรก ...]
 common cold ; cold
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

19
โรคดีซ่าน 
โรคดีซ่าน
^rōk -dī^sān
[โรก ...]
 jaundice
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

20
โรคหืด 
โรคหืด
^rōk _heūt
[โรก หืด]
 asthma
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

21
โรคหัด 
โรคหัด
^rōk _hat
[โรก ...]
 measles
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

22
โรคบาดทะยัก 
โรคบาดทะยัก
^rōk _bāt¯tha¯yak
[โรก บาด-ทะ-ยัก]
 tetanus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

23
โรคหิด 
โรคหิด
^rōk _hit
[โรก ...]
 scabies ; dermatological itch-mite affliction
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

24
โรคเกาต์ 
โรคเกาต์
^rōk ¯kao
[โรก ...]
 gout
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

25
โรคกลัว 
โรคกลัว
^rōk -klūa
[โรก กฺลัว]
 phobia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

26
โรคเนื้องอก 
โรคเนื้องอก
^rōk ¯neūa^ngøk
[โรก ...]
 tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

27
โรคชรา 
โรคชรา
^rōk ¯cha-rā
 disease associated with old age
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

Example:
 TH: โรคชรา บราเดอร์เอเป็นโรคชรา
 RO: rôog charaa braadə̂ə ʔee pen rôog charaa
 EN: senile Brother A suffers from senility.
28
โรคขาดอาหาร 
โรคขาดอาหาร
^rōk _khāt -ā/hān
[โรก ...]
 malnutrition ; undernourishment
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

29
โรคเบาหวาน 
โรคเบาหวาน
^rōk -bao/wān
[โรก เบา-หฺวาน]
 diabetes
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

30
โรคจิต 
โรคจิต
^rōk _jit
[โรก ...]
 mental disorder ; neurosis
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

31
โรคผิวหนัง 
โรคผิวหนัง
^rōk /phiū/nang
[โรก ...]
 skin disease
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

32
โรคโปลิโอ 
โรคโปลิโอ
^rōk -pō-liō
[โรก ...]
 polio
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

33
โรคตับอักเสบ 
โรคตับอักเสบ
^rōk _tap _ak_sēp
[โรก ...]
 hepatitis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

34
โรคคอพอก 
โรคคอพอก
^rōk -khø^phøk
[โรก คอ-พอก]
 goiter
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

35
โรคออทิซึม 
โรคออทิซึม
^rōk
[โรก ...]
 autism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

36
โรคเหงาหลับ 
โรคเหงาหลับ
^rōk /ngao _lap
[โรก เหฺงา หฺลับ]
 sleeping sickness ; African trypanosomiasis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

37
โรคอ้วน 
โรคอ้วน
^rōk ^ūan
[โรก อ้วน]
 obesity
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

38
โรคจิตเภท 
โรคจิตเภท
^rōk _jit
[โรก ...]
 schizophrenia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

39
โรคข้ออักเสบ 
โรคข้ออักเสบ
^rōk ^khø _ak_sēp
[โรก ข้อ อัก-เสบ]
 arthritis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

40
OK
โรคมะเร็ง 
โรคมะเร็ง
^rōk ¯ma-reng
[โรก มะ-เร็ง]
 cancer
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

41
OK
โรควัวบ้า 
โรควัวบ้า
^rōk -wūa^bā
[โรก วัว-บ้า]
 mad cow disease
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Agronomy
 • Politics
 • Economy

42
OK
หมอเฉพาะโรค 
หมอเฉพาะโรค
/mø _cha¯phǿ ^rōk
[หฺมอ ฉะ-เพาะ โรก]
 medical specialist
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Profession

43
OK
โรคเรื้อน 
โรคเรื้อน
^rōk¯reūan
[โรก-เรื้อน]
 leprosy
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

44
OK
โรคฉี่หนู 
โรคฉี่หนู
^rōk _chī/nū
[โรก ฉี่-หฺนู]
 leptospirosis

45
OK
โรคปอด 
โรคปอด
^rōk _pøt
[โรก ปอด]
 lung trouble ; pulmonary disease
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

46
OK
โรคใคร่เด็ก 
โรคใคร่เด็ก
^rōk ^khrai_dek
[โรก ไคฺร่-เด็ก]
 pedophilia ; paedophilia
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Psychology

47
OK
โรคไบโพลาร์ 
โรคไบโพลาร์
^rōk -bai-phō-lā
[โรก ไบ-โพ-ลา]
 bipolar disorder

48
OK
โรคปอดบวม 
โรคปอดบวม
^rōk _pøt-būam
[โรก ปอด-บวม]
 pneumonia
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of: