Search results

Advanced Search
เวลา
เว-ลา
เว-ลา
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
เวลา 
เวลา
-wē-lā
[เว-ลา]
 time ; period ; hour
Word class:Noun (n.)
Frequency:1638
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Science
 • Tourism

2
OK
เวลา 
เวลา
-wē-lā
[เว-ลา]
 when
Word class:conj.
Frequency:9934
Revision:

 
3
OK
ลา 
ลา
-lā
[ลา]
 say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu
Word class:Verb (v.)
Frequency:5021
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

4
OK
ลา 
ลา
-lā
[ลา]
 donkey ; ass
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Mammals
 • Zoology
 • Agriculture

5
ดูเวลา 
ดูเวลา
-dū -wē-lā
 look at the time
Word class:Verb (v. exp.)

6
ลา 
ลา
-lā
[ลา]
 times
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

7
ทำเวลา 
ทำเวลา
-tham -wē-lā
[ทำ เว-ลา]
 make time ; make good time ; make up for lost time ; make up time ; catch up
Word class:Verb (v. exp.)

8
เวลาใด 
เวลาใด
-wē-lā -dai
[เว-ลา ...]
 what time ; when

9
ทันเวลา 
ทันเวลา
-than -wē-lā
[ทัน เว-ลา]
 in time
Word class:abv.
Frequency:7000

10
กาลเวลา 
กาลเวลา
-kān -wē-lā
[กาน เว-ลา]
 time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7413

11
เขตเวลา 
เขตเวลา
_khēt -wē-lā
[เขด …]
 time zone
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:เขต
Frequency:8500
Context:
 • Geography

12
ยืดเวลา 
ยืดเวลา
^yeūt -wē-lā
 prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

Example:
 TH: ยืดเวลา และวันเวลาของลูกหลานมนุษย์ถูกยืดออกไป
 RO: yʉ̂ʉdweelaa lɛ́ʔ wanweelaa khɔ̌ɔŋ lûuglǎan manúd thùug yʉ̂ʉd ʔɔ̀ɔg
 EN: prolong And the days of the children of men were prolonged.
13
OK
ใช้เวลา 
ใช้เวลา
¯chai-wē-lā
[ไช้-เว-ลา]
 spend time ; take time; take (+ length of time); span
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

14
OK
ให้เวลา 
ให้เวลา
^hai -wē-lā
[ไห้ เว-ลา]
 give time
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

15
บางเวลา 
บางเวลา
-bāng -wē-lā
 sometimes ; occasionally
Word class:Adverb (adv.)

16
จวนเวลา 
จวนเวลา
-jūan -wē-lā
 it is almost time

17
จับเวลา 
จับเวลา
_jap-wē-lā
[จับ-เว-ลา]
 reckon time ; count time ; check the time
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

18
กินเวลา 
กินเวลา
-kin-wē-lā
[กิน-เว-ลา]
 take time ; take up time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time ; last
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

19
ฆ่าเวลา 
ฆ่าเวลา
^khā -wē-lā
 kill time
Word class:Noun (n. exp.)

20
เลยเวลา 
เลยเวลา
-loēi -wē-lā
 after hours ; late ; overdue

21
หมดเวลา 
หมดเวลา
_mot -wē-lā
[หฺมด เว-ลา]
 be up ; be over ; run out of time ; have no more time ; time is up

22
นอกเวลา 
นอกเวลา
^nøk -wē-lā
[นอก เว-ลา]
 overtime ; outside working hours
Word class:Adverb (adv.)

23
ออกเวลา 
ออกเวลา
_øk -wē-lā
[ออก ...]
 departure time
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Transportation

24
ผิดเวลา 
ผิดเวลา
_phit -wē-lā
 mistime 
Word class:Verb (v. exp.)

25
ผิดเวลา 
ผิดเวลา
_phit -wē-lā
 not on time ; at the wrong time
Word class:Adverb (adv.)

26
สละเวลา 
สละเวลา
_sa_la -wē-lā
 devote time
Word class:Verb (v. exp.)

27
ถึงเวลา 
ถึงเวลา
/theung -wē-lā
[ถึง เว-ลา]
 it's time

28
ตามเวลา 
ตามเวลา
-tām -wē-lā
 punctually ; on time ; according to scheduled time
Word class:Adverb (adv.)

29
ทุกเวลา 
ทุกเวลา
¯thuk -wē-lā
 at all times ; at any time
Word class:Adverb (adv.)

30
ถูกเวลา 
ถูกเวลา
_thūk -wē-lā
 right time

31
ต่อเวลา 
ต่อเวลา
_tø -wē-lā
 extend the period (for) ; extend the time (for)
Word class:Verb (v. exp.)

32
ตรงเวลา 
ตรงเวลา
-trong -wē-lā
 punctual ; on time ; on the dot ; accurate
Word class:Adverb (adv.)

33
ถามเวลา 
ถามเวลา
/thām -wē-lā
[ถาม เว-ลา]
 ask the time
Word class:Verb (v. exp.)

34
เวลาพัก 
เวลาพัก
-wē-lā ¯phak
[เว-ลา ...]
 recess ; break
Word class:Noun (n. exp.)

35
เวลาบิน 
เวลาบิน
-wē-lā -bin
[เว-ลา ...]
 flight time ; flying time
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Aeronautics
 • Tourism
 • TG
 • Transportation

36
เวลาถึง 
เวลาถึง
-wē-lā /theung
[เว-ลา ถึง]
 arrival time
Word class:Noun (n. exp.)

37
เวลานัด 
เวลานัด
-wē-lā ¯nat
[เว-ลา ...]
 appointment
Word class:Noun (n. exp.)

38
เวลานอน  
เวลานอน
-wē-lā -nøn
[เว-ลา ...]
 bedtime
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Medicine

39
เวลาปิด 
เวลาปิด
-wē-lā _pit
[เว-ลา ...]
 closing time
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Commerce

40
ย่นเวลา 
ย่นเวลา
^wela -wē-lā
 reduce time ; shorten time
Word class:Verb (v. exp.)

41
ได้เวลา ... 
ได้เวลา ...
^dāi -wē-lā ...
 it's time to ...
Word class:Verb (v. exp.)

42
ช่วงเวลา 
ช่วงเวลา
^chūang -wē-lā
[ช่วง ...]
 period ; span ; duration ; time ; period of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Calendar

43
ระยะเวลา 
ระยะเวลา
¯ra¯ya -wē-lā
[ระ-ยะ เว-ลา]
 period ; period of time ; duration ; space of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

44
ตรงต่อเวลา 
ตรงต่อเวลา
-trong _tø -wē-lā
[ตฺรง ต่อ เว-ลา]
 on time ; punctual ; accurate
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500

Example:
 TH: ตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาจะให้เกิดระเบียบ
 RO: troŋtɔ̀ɔweelaa kaantroŋtɔ̀ɔweelaa càʔ hây kə̀əd rabìab
 EN: punctual Punctuality is conducive to orderliness.
45
เวลาว่าง 
เวลาว่าง
-wē-lā ^wāng
[เว-ลา ...]
 free time ; leisure time ; recreational time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Sports

46
เวลากำหนด 
เวลากำหนด
-wē-lā -kam_not
[เว-ลา ...]
 date ; deadline
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

Example:
 TH: เวลากำหนด เขารีบเพื่อให้ทันเวลากำหนดไว้
 RO: weelaakamnòd kháw rîib phʉ̂a hây than weelaakamnòd wáy
 EN: deadline They hurried to make their deadline.
47
เวลาตอบสนอง 
เวลาตอบสนอง
-wē-lā _tøp_sa/nøng
 response time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • TECHNIC

48
OK
อนุกรมเวลา 
อนุกรมเวลา
_a¯nu-krom -wē-lā
[อะ-นุ-กฺรม เว-ลา]
 time series
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Science
 • stat)

49
OK
ได้เวลาแล้ว 
ได้เวลาแล้ว
^dāi -wē-lā ¯laēo
[ได้ เว-ลา แล้ว]
 it's time ; it's now time (to) ; the time has come (to)
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Calendar

50
OK
หน่วยเวลา 
หน่วยเวลา
_nuay -wē-lā
[หฺน่วย เว-ลา]
 unit of time
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หน่วย
Revision:
Context:
 • Unit
 • Calendar
 • Science

51
OK
ในเวลากลางคืน 
ในเวลากลางคืน
-nai -wē-lā -klāng-kheūn
[ไน เว-ลา กฺลาง-คืน]
 in the middle of the night
Word class:X
Revision:
Context:
 • Calendar

52
OK
เป็นเวลา 
เป็นเวลา
-pen -wē-lā
[เป็น เว-ลา]
 is ... time for ; for ... ; since …
Word class:Preposition (prep.)
Revision:

53
OK
เสียเวลา 
เสียเวลา
/sīe-wē-lā
[เสีย-เว-ลา]
 lose time ; waste time ; be a waste of time
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Economy
 • Sociology

54
OK
เวลาเท่าไร 
เวลาเท่าไร
-wē-lā ^thao-rai
[เว-ลา เท่า-ไร]
 What time is it? ; At what time?
Word class:xp
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Calendar

55
OK
เวลาเดิม 
เวลาเดิม
-wē-lā -doēm
[เว-ลา เดิม]
 same time
Word class:X
Revision:
Context:
 • Calendar